top of page

תמא 42 - תוכנית מתאר ארצית לתחבורה יבשתית

שכבת שבילי אופניים - טיוטא

שכבת אופניים בתוכנית המתאר הארצית לתחבורה יבשתית -תמא 42

תסריט הכולל איזורי רכיבה בתמ"א 42_21.5.2019

קובץ ההוראות לתמ"א 21.5.2019

התייחסות לאופניים בההוראות לתמ"א 21.5.2019

bottom of page