top of page

סקר ליקויים בשבילים בהרצליה

נכון, אדריכלים, מהנדסים ומתכנני ערים תכננו את שבילי האופניים אבל רוכבים חווים מפגשים עם מכשולים שונים, שאת חלקם אפשר לפתור על יד תכנון טוב יותר ואת חלקם, על ידי הנחיית הגופים העירוניים הרלוונטים (אגף התברואה שמחנה את הפחים/הגזם על השביל, הפקחים שצריכים

 

לאכוף את החוק מול רכבים חוסמים וכיוב').  אנחנו מזמינים אתכם לענות על סקר הליקויים בשבילים, ולסייע לנו לייצר תשתית טובה ובטוחה יותר.

שיהיה לנו בהצלחה,

 

צוות אופני ערים,

ישראל בשביל אופניים

office@bike.org.il

bottom of page