top of page

מצטרפים כחברים וכתורמים

ניתן גם לשלוח צ'ק

לפקודת: עמותת ישראל בשביל אופניים - עמותה למען תחבורת אופניים בישראל ע"ר.

כתובת: בית העמותות, רחוב סעדיה גאון 26, תל אביב 6713521

 

באמצעות העברה בנקאית

בנק אגוד, מס' סניף 063, מס' חשבון 02762211

 

באמצעות חיוב טלפוני

במספר 03-6429815

הצטרפו עם PAYPAL:

חברות רגילה

60₪

לשנה

580b57fcd9996e24bc43c530.png

 office@bike.org.il המעוניינים בקבלה ובהטבות מוזמנים לשלוח את הפרטים הבאים לדוא"ל

או להתקשר לטלפון 03-6429815

 

שם מלא

מספר טלפון נייד

כתובת מגורים

כתובת דוא"ל

ערוץ התרומה/הצטרפות כחברים

bottom of page